algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1: toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop van goederen en/of levering van diensten van welke aard dan ook van de firma circle vormgeving ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30278362 hierna te noemen “opdrachtnemer”. Deze onderneming houdt zich bezig met het vormgeven van grafische uitingen.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitsluitend schriftelijk met opdrachtnemer overeengekomen te worden.
3. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

Artikel 2: aanbiedingen en totstandkoming
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen te alle tijde door opdrachtnemer worden herroepen, tenzij in de aanbieding zelf uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Voor fouten en afwijkingen van prijs, afbeeldingen, tekeningen en vermeldingen van maten en gewichten in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen is de opdrachtnemer niet aansprakelijk. Opdrachtgever blijft gehouden voornoemde gegevens te alle tijde te controleren op hun juistheid.

Artikel 3: transport
De kosten van eventueel transport zijn voor rekening van de opdrachtgever en zullen aan deze separaat worden doorberekend.

Artikel 4: levertijden, termijnen
1. Levertijden worden bij benadering vastgesteld. De in de overeenkomst genoemde termijnen voor nakoming zijn slechts schattingen en gelden daarom niet als fatale termijnen.
2. Overschrijding van levertijden en overige termijnen brengt opdrachtnemer niet van rechtswege in verzuim.

Artikel 5: onuitvoerbaarheid van de opdracht
Indien na totstandkoming van een overeenkomst deze door de opdrachtnemer niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, althans welke opdrachtnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst niet bekend waren, heeft opdrachtnemer het recht te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk blijft dan wel wordt.

Artikel 6: wijziging van de opdracht
1. Alle wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, hetzij als gevolg van wijzigingen in de opdracht of veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijke uitvoering van de opdracht, doordat als gevolg van nieuwe voorschriften andere materialen dienen te worden benut, doordat van geschatte omvang wordt afgeweken of boven de in de overeenkomst omschreven voorwaarden wordt gepresteerd, behoren, wanneer daaruit meer kosten ontstaan, beschouwd te worden als meerwerk.
2. Meerwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de prijsbepalende factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk zal worden berekend en afgerekend op basis van de bij het sluiten van de overeenkomst geldende prijsbepalende factoren.

Artikel 7: prijs en wijziging van prijzen
De in de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de dan kostenbepalende factoren. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de aanbieding en de levering of oplevering, de kostenbepalende factoren waar opdrachtnemer geen invloed op heeft, wijziging ondergaan, dan is ieder der partijen gerechtigd een aanpassing van de overeengekomen prijs te verlangen.

Artikel 8: keuring, reclamaties of klachten
1. Keuring van de door opdrachtnemer (af) te leveren zaken, dient door opdrachtgever op het moment van aflevering te geschieden. Door opdrachtgever niet gekeurde zaken worden geacht door hem te zijn goedgekeurd.
2. Eventuele reclames en/of klachten dienen op straffe van verval van recht de opdrachtnemer binnen twee dagen na aflevering schriftelijk te hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
3. Reclames over facturen dienen eveneens en op straffe van verval van recht schriftelijk te worden ingediend en wel binnen twee dagen na verzenddatum der facturen, waarna de opdrachtgever geacht wordt de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 9: beperking van aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor de door opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een aan opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming indien en voor zover deze aansprakelijkheid wordt gedekt door zijn verzekering tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: niet voor vergoeding komt in aanmerking bedrijfsschade, indirecte schade of gevolgschade daaronder maar niet uitsluitend begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich tegen deze schade te verzekeren.
2. De termijn waarbinnen opdrachtnemer in en buiten rechte tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van het vorderingsrecht beperkt tot een jaar nadat het schade brengende feit zich heeft voorgedaan.
3. Indien en voor zover de verzekeraar van opdrachtnemer om enige reden niet tot uitkering overgaat, is aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro).
4. De opdrachtnemer heeft te alle tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
5. De voorgaande bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande de beperking van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer worden mede gemaakt ten behoeve van de directie en personeelsleden van opdrachtnemer, alsmede ten behoeve van de door opdrachtnemer ingeschakelde derden. Deze personeelsleden en derden kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct beroep op deze algemene voorwaarden doen tegenover opdrachtgever. 

Artikel 10: betaling, retentierecht
1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Opdrachtnemer kan vooruitbetaling of andere waarborgen verlangen.
2. De betalingstermijn is een fatale termijn.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in, en is de opdrachtgever aan opdrachtnemer een vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % van het factuurbedrag voor iedere maand dat de opdrachtgever met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand.
4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken, ongeacht de bestemming die de opdrachtgever er aan geeft, eerst ter voldoening van de door opdrachtgever verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten, de gerechtelijke kosten, vervolgens de rente en daarna – in volgorde van ouderdom – van de openstaande hoofdsommen.
5. De gerechtelijke kosten zullen niet zijn beperkt tot de door de rechter toegewezen bedragen aan verschotten en salaris advocaat of gemachtigde volgens het Liquidatietarief zoals o.a. bedoeld in het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, maar zullen omvatten de volledige door Opdrachtnemer gemaakte proceskosten, waaronder begrepen de daadwerkelijke kosten aan salaris en verschotten van haar advocaat of gemachtigde.
6. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgesteld op 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
7. Opdrachtnemer is bevoegd om zaken van de opdrachtgever, die hij onder zich heeft, niet aan de opdrachtgever of aan derden af te geven totdat de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer heeft voldaan 

Artikel 11: garantie
1. Van ieder garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken zijn uitdrukkelijk uitgesloten normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring en glansvermindering), iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van zelfklevende materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, matig onderhoud, schade ontstaan door na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen.
2. Indien opdrachtnemer in een overeenkomst garantie verleent, wordt in geen geval meer garantie verleend – en slechts onder dezelfde voorwaarden – als door de leverancier van opdrachtnemer aan opdrachtnemer wordt verleend.
3. De op bestelling geleverde artikelen hebben uitsluitend fabrieksgarantie, alle aankopen zijn definitief.

Artikel 12: overige bepalingen
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of niet van toepassing blijkt te zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden niet aan. Partijen zullen dan in onderhandeling treden teneinde de betreffende bepaling te vervangen door een wel rechtsgeldige bepaling die de aard en de strekking van de nietige, vernietigbare, of niet van toepassing zijnde bepaling zo dicht mogelijk benadert.

Artikel 13: toepasselijk recht, bevoegde rechtbank
1. Op alle offertes, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Bevoegd tot de kennisneming van geschillen is uitsluitend de Rechtbank Utrecht onverminderd het recht van opdrachtnemer om een geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats van de opdrachtgever.